Prarthana

Icon

Mantras, Slokas and Stotras

Achyuta Ashtakam

Achyutam keshavam rama narayanam…

Runa Vimochana Narasimha Stotram

This is a prayer to Lord Narasimha to get rid of the debt of Karma that have to be eliminated.

Devatha karya sidhyartham, sabha sthambha samudbhavam
Sri nrusimham, mahaveeram, namami runa mukthaye. 1

Lakshmyalingitha vamangam, bhakthaanaam vara dayakam
Sri nrusimham, mahaveeram, namami runa mukthaye. 2

Aantramaladaram, sankha chakrabhayudha darinam
Sri nrusimham, mahaveeram, namami runa mukthaye. 3

Smaranath sarva papagnam, khadruja visha nasanam
Sri nrusimham, mahaveeram, namami runa mukthaye. 4

Simha nadena mahatath, digdanthi bhayanasanam,
Sri nrusimham, mahaveeram, namami runa mukthaye. 5

Prahlada varadam srresam, daithyeswara vidharanam
Sri nrusimham, mahaveeram, namami runa mukthaye. 6

Krooragrahaihi peedithanam bhakthanam abhaya pradham
Sri nrusimham, mahaveeram, namami runa mukthaye. 7

Veda vedantha yagneisha, brahma rudradhi vandhitham
Sri nrusimham, mahaveeram, namami runa mukthaye. 8

Ya idam padathe nithyam, runa mochana samhitam
Anruni jayathe sathyo, danam seegramavapnuyath. 9

Vishnu Suktam

Vishnornukam veeryani pravodham ya parthivani vimame rajaasi yo askabhaya duthara

Sadastham vichakramanas threthorukayo

Vishno raratamasi Vishno prushtamasi, Vishno sjnapthrastho , Vishno syurasi, Vishnor druvamasi ,Vaishnavamasi vishnave twa

Sahana navathu.Sahanou bunakthu. Saha veerya karavavahai

Tejaswinaa vadheedamasthu maa vidwishavahaii

Om shanthi, shanthi, shanthi

Shri Vishnu Stuthi

Shaantha kaaram Bhujagashayanam. Padmanaabham suresham
Vishwaadhaaram gaganasadrusham meghavarnam shubhangam
Lakshmi kaantham kamalanayanam yogibhidhyarnagamyam
Vandhe vishnum bhavabhayahram sarvalokayeeka Naatham

Krishna sloka

Krishnaaya Vaasudevaaya
Devakee Nandanaayacha
Nandagopa Kumaaraya
Govindaaya Namonamahaa

Vishnu Slokam

Shanta Karam Bhujaga Shayanam
Padmanabham Suresham
Vishvadharam Gagana Sadrsham
Megha Varnam Shubhangam
Lakshmi Kantam Kamala Nayanam
Yogibhir Dhyana Gamyam
Vande Vishnum Bhava Bhaya Haram
Sarva Lokaiaka Natham

Meaning:
I adore Vishnu, the embodiment of Peace, who sleeps on the serpent,
Whose naval is the lotus of the Universe
Who is the Lord of the Gods, who is the support of the Universe, Who is in the form of Space (the Omnipresent)
Whose color resembles that of clouds, Whose body is auspicious
Who is the Lord of Lakshmi, whose eyes are like lotuses
Who is attainable by Yogis through meditation
Who is the destroyer of the fear of birth and death
And who is the One Lord of all the Worlds


Links