Prarthana

Icon

Mantras, Slokas and Stotras

Subramanya sloka

Shadananam kumkuma raktha varnam,
Mahaamadhim divya mayura vaahanam.

Rudrasya soonam, sura sainya natham,
Guham satha, sharanam aham prabadhyey.

Shanmukhamcha ganaadeesham shampancha
Parameshwaram, mama dukha vinaashaaya,
Sandhadam chintayaamyaham.

Links