Prarthana

Icon

Mantras, Slokas and Stotras

Achyuta Ashtakam

Achyutam keshavam rama narayanam…

MANMOHANA MORA KRISHNA

Shiva Raksha Stotram

Asya Sri Shiva Raksha stotra mantrasya
Yagna Valkya rishi
Sri Sadashivo devatha
Anushtup chanda
Sri Sada shiva preethyartham Shiva raksha stotra jape viniyoga

Charitham deva devasya , maha devasya pavanam,
Aparam paramodharam, chathur vargasya sadhanam. 1

Gowri vinayakopetham , pancha vakthram trinethrakam,
Shivam dyathwa dasa bhujam Shiva Rakshaam paden nara. 2

Gangadhara sira pathu, Phalam ardendu shekara,
Nayane madana dwamsi, karnou sarpa vibhooshana. 3

Granam pathu purar aathi, mukham pathu jagath pathi,
Jihwam vaggeswara pathu, kandharam shiva kandhara. 4

Sri Kanda pathu may kandam, skandhou viswa durandhara,
Bhujow bhoo bhara samhartha, karou pathu pinaka dhruk. 5

Hrudayam Shankara Pathu, jataram girija pathi,
Nabhim mruthyunjaya pathu , katim vyagra jinambara. 6

Sakthinee pathu deenartha, saranagatha vathsala,
Ooru maheswara pathu, janunee jagad easwara. 7

Jange pathu jagath kartha, gulphou pathu ganathipa,
Charanou Karuna Sindhu, sarvangani sada shiva. 8

Yetham shiva balo petham., raksam ya sukruthee padeth,
Sa bhukthwa sakalan kaamaan , shiva sayujyamapnuyath,
Graha bhootha pisachadhya , trilokyepi charanthi ye,
Dhoorad aasu palayanthe Shiva namabhi rakshanath. 9

Abhayam kara namedham kavacham Parvathi pathe,
Bhakthya bibarthee ya kande, thasya vasyam jagat thrayam,
Imam Narayana swapne Shiva Raksham yadha disath,
Prathar uthaya yogeendro, Yagna valya sthadha likath. 10

Aum Namah Shivaya

Meaning

Narasimha Kavacham Mantra

Narasimha Kavacham Mantra

Mahalakshmi (Laxmi) Mantra

Om Shreem Hreem Shreem Kamale Kamalaleyi Praseeda Praseeda
Om Shreem Hreem Shreem Mahalaxmiyei Namaha

Translation: Underlying vibration of all creation, abundance please, cherishing your lotus feet, be pleased Great Lakshmi Goddess, I bow to You.

Runa Vimochana Narasimha Stotram

This is a prayer to Lord Narasimha to get rid of the debt of Karma that have to be eliminated.

Devatha karya sidhyartham, sabha sthambha samudbhavam
Sri nrusimham, mahaveeram, namami runa mukthaye. 1

Lakshmyalingitha vamangam, bhakthaanaam vara dayakam
Sri nrusimham, mahaveeram, namami runa mukthaye. 2

Aantramaladaram, sankha chakrabhayudha darinam
Sri nrusimham, mahaveeram, namami runa mukthaye. 3

Smaranath sarva papagnam, khadruja visha nasanam
Sri nrusimham, mahaveeram, namami runa mukthaye. 4

Simha nadena mahatath, digdanthi bhayanasanam,
Sri nrusimham, mahaveeram, namami runa mukthaye. 5

Prahlada varadam srresam, daithyeswara vidharanam
Sri nrusimham, mahaveeram, namami runa mukthaye. 6

Krooragrahaihi peedithanam bhakthanam abhaya pradham
Sri nrusimham, mahaveeram, namami runa mukthaye. 7

Veda vedantha yagneisha, brahma rudradhi vandhitham
Sri nrusimham, mahaveeram, namami runa mukthaye. 8

Ya idam padathe nithyam, runa mochana samhitam
Anruni jayathe sathyo, danam seegramavapnuyath. 9

Adhyatma Ramayanam

The month of Karkidakam is also a religious month for the Hindus who begin the first day of the month with a visit to Lord Rama or Vishnu temples.

On all the days of the month, the epic Ramayana is read in Hindu households, by Hindu organisations and in temples dedicated to Lord Vishnu. The Ramayana masam begins on July 17 and ends on August 16. The reading of the Ramayana begins on the first day of the month and ends on the last day. The famous Malayalam version of the Ramayana titled Adhyatma Ramayanam Kilippattu written by Thunchath Ezhuthachan is the one recited during the month. After lighting the evening lamp, people sit before the ‘Nilavilakku’ (traditional Kerala lamp) and recite the Adhyatma Ramayanam.

Sri Kubera Ashthra Satha Namavali

1. Om Kuberaya Namah
2. Om Dhanadaya Namah
3. Om Srimate Namah
4. Om Yakshesaya Namah
5. Om Gugyakeswaraya Namah
6. Om Nidhisiya Namah
7. Om Sankara Sakaya Namah
8. Om Mahalakshmi Nivasabhuve Namah
9. Om Maha Padma Nidhisiya Namah
10. Om Poornaya Namah
11. Om Padmanithiswaraya Namah
12. Om Sankaya Nithi Nadha Namah
13. Om Makaragya Nithi Priya Namah
14. Om Sookachhappa Nidhisaya Namah
15. Om Mukunda Nithi Nayakaya Namah
16. Om Kundakyanidhinathya Namah
17. Om Neela Nithyadipaya Namah
18. Om mahathe Namah
19. Om Varanithyadhi Paya Namah
20. Om Poojyaya Namah
21. Om Lakshmi Samrajya Dayakya Namah
22. Om Ilapilapadayaya Namah
23. Om Kosadeesaya Namah
24. Om Kulodisaya Namah
25. Om Ashvarudaya Namah
26. Om Vishvaranthyaya Namah
27. Om Visheshagnaya Namah
28. Om Visharadaya Namah
29. Om Nalakooparanadaya Namah
30. Om Manigreeva Pithre Namah
31. Om Kootamandraya Namah
32. Om Vaishravanaya Namah
33. Om Chitra Laka Manapriyaya Namah
34. Om Eykapinkaya Namah
35. Om Alaka deeyascye Namah
36. Om Boulasathya Namah
37. Om Naravahanya Namah
38. Om Kailasa Saila Nilaya Namah
39. Om Rajya daya Namah
40. Om Ravanakrajaya Namah
41. Om Chithra Chaithra Radaya Namah
42. Om Udhyana Vihara Namah
43. Om Suguthunalaya Namah
44. Om Mahot Sahaya Namah
45. Om Mahapragyaya Namah
46. Om Sadhpushpaka Vahanaya Namah
47. Om Sarvaboumaya Namah
48. Om Anganathya Namah
49. Om Somaya Namah
50. Om Sowmyadikeswaraya Namah
51. Om Punyathmane Namah
52. Om Puruhuthasriyai Namah
53. Om Sarvapunya Janeswaraya Namah
54. Om Nithya Kurthaye Namah
55. Om Needhivetra Namah
56. Om Lankaprakthana Nayakaya Namah
57. Om Yakshaya Namah
58. Om Paramasanthathmana Namah
59. Om Yaksharaje Namah
60. Om Yakshaniviruthaya Namah
61. Om Kinnaresaya Namah
62. Om Kimpurushaya Namah
63. Om Nathaya Namah
64. Om Katkayuthaya Namah
65. Om Vasine Namah
66. Om Esana Dakshaparch Vasthaya Namah
67. Om Vayuvasamasaraja Namah
68. Om Dharmamargainirathya Namah
69. Om Dharmasammuka Samstitiya Namah
70. Om Nitheswaraya Namah
71. Om Dhanakasyaya Namah
72. Om Ashtalakshmi Yastrithalaya Namah
73. Om Manushyadharmaya Namah
74. Om Sathviruthaya Namah
75. Om Koslakshmi Samasrithaya Namah
76. Om Dhanalakshmi Nithyavasaya Namah
77. Om Danyalakshmi Nivasabhuve Namah
78. Om Ashwalakshmi Sadahavasya Namah
79. Om Gaja Lakshmi Striyalaya Namah
80. Om Rajayalakshmi Janmakeyaya Namah
81. Om Dairya Lakshmi Kirupsaraya Namah
82. Om Akandaishwarya Samynkthaya Namah
83. Om Nithya Nandhaya Namah
84. Om Sukasrayaya Namah
85. Om Nithyathrupthaya Namah
86. Om Nirasaya Namah
87. Om Nirupathravaya Namah
88. Om Nityakamaya Namah
89. Om Nirukankshyaya Namah
90. Om Niurpathigavasabhuve Namah
91. Om Shanthya Namah
92. Om Sarvogunobedaya Namah
93. Om Sarvagnaya Namah
94. Om Sarasammadhaya Namah
95. Om Sarvanikarunapathraya Namah
96. Om Sadhanandha Krupalaya Namah
97. Om Gandharvakulasamsevyaya Namah
98. Om Sowgangdikusamapriyaya Namah
99. Om Swrnanagarivasaya Namah
100. Om Nithipeeta Samasrayaya Namah
101. Om Mahamerudhvasthayene Namah
102. Om Dhustyaya Namah
103. Om Surpanakajeshtaya Namah
104. Om Sivapoojarathaya Namah
105. Om Rajayoga Samaukuthya Namah
106. Om Rajasekera Poojakaya Namah
107. Om Raja Rajaya Namah
108. Om Namanidha Parimala Pushpani Samarpayani

Devi Kavacham

DEVI KAVACHAM
(Armour of the Goddess)

Om asiya shri chandi kavach asiya bram rishi hi anustup chanda ha chamunda devata angaya sokta mataro bijam dig banda devatas tatwam shri jagad amba prit yarte sapta shast patanga twena jape viniyoga ha
Om namash chandikaye

Markandeya uvacha:
1. Om Yad guhiyam para mam loke sarva raksha karam nrunam
Yan na kasiya chidakiya tam tan me bruhi pita maha

Bramo uvacha:
2. Asti guhiya ta mam vipra sarva buto pakara kam
Deviyastu kavacham punyam tach chrunushwa maha mune

3. Pratamam shela putrid cha dwiti yam brama charini
Triti yam chadra gan teti kushman deti chaturta kam

4. Pancha mam skandam ateti sastam katiya ya niti cha
Saptamam kala ratri ti maha gowriti chas ta mam

5. Navamam sidi datri nava durga prakirti ta
Uk tanye tani nam ani brama neva mahat mana

6. Agni nada hiya manas tu shatru madiye ga tora ne
Visame durga me cheva bayart ta sharanam gata

7. Na tesham jayate kim chida shubam rana sam kate
Napadam tasiya pashiyami shoka duka bayam na hi

8. Yestu baktiya smruta nunam tesham vrudi praja yate
Ye twam smaranti deveshi rakshase tan na sam shaya

9. Preta samsta tu chamunda varahi mahishasana
Aendri gaja sama ruda veshnavi garudasana

10. Maheshwari vrusha ruda komari shiki vaha na
Lakshmi padmasana devi padma hasta hari priya

11. Sweta rup dara devi ishwari vrusa vahana
Brami hamsa sama ruda sarva barana busita

12. It yeta matara sarva sarva yoga saman vita ha
Nana barana shobadiya nana ratno pasho bita ha

13. Drusiyante rata ma ruda deviya kroda sama kula ha
Shankam chakram gadam shaktim halam cha musa layudam

14. Keta kam toaram cheva parashum pasha meva cha
Kunta yudam trisulam cha sharn gama yudam ut ta mam

15. Detiyanam deha nashaya bakta nama baya ya cha
Dara yanti yayu danit tam devanam cha hitaya ve

16. Namaste astu maha roudre maha gora para krame
Maha bale mahot sahe maha baya vinashini

17. Trahi mam devi duspre kshiye shatru nam baya var dini
Prachiyam rakshati mam endri agne yam agni devata

18. Daksine evato vara hi neri tiyam kadga dari ni
Pratichiyam varu ni rakshed vaya viyam mruga vahi ni

19. Ude chiyam komari eshaniyam shula darini
Ur dwam bramani me rakshed adstad veshnavi tada

20. Evam dasha disho rakshe chamunda shava vahan
Jayame chagrata patu vijaya patu prush tata ha

21. A jita vama parshwe tu dakshine chapa raji ta
Shi kamu diyotini raksed uma murd ni viya vas tita

22. Mala dari lalate cha bruvo rakshed yashawini
Trinetra cha bruvor madiye yama ganta cha nasike

23. Shankini chakshu shor madiye shrotra yordwara vasi ni
Kapalo kalika rakshet kana mule tu shankari

24. Nasikayam suganda cha uta roshte cha charchika
Adare chamruta kala jivayam tu cha saraswati

25. Dantan rakshatu komari kanta deshe tu chandika
Gantikam chi traganta cha maha maya cha taluke

26. Kama ksi chibu kam rakshed vacham me sarva mangala
Grivayam badra kali cha prush tavam she danur dari

27. Nila griva bahi kante nalikam nalaku bari
Skandayo kadgini rakshed bahu me vajra darini

28. Hasta yor dandini rakshed ambika cha angulishu cha
Nakan chuleshwari rakshet kukso rakshet naleshwari

29. Stanu rakshen maha devi mana shoka vinashini
Hrudaye lalita devi shula darini

30. Nabo cha kamini rakshed guhiyam guhyeshwari tata
Putana cha medram cha gudam mahisha vahini

31. Katiyam bagagavati rakshed januni vindiya vasini
Jange maha bala rakhet sarva kama prada yini

32. Gulpayor narasimhi cha pada prushte tu tejasi
Padan angulishu shri rakshet pada dastala vasini

33. Nakan damstra kara li cha keshamsh che vor dwa keshini
Roma kupeshu koberi twacham vagishwari tata

34. Rakta maj javasa mam san yasti medamsi parvati
Andrani kala ratrish cha pitam cha mukuteshwari

35. Padma vati padma koshe kape chudamanis tatha
Jwala muki naka jwalam abediya sarva sandishu

36. Shukram bramani me rakshed chayam chatreshwari tatha
Aham karam mano budim rakshen me darma darini

37. Prana panao tata viyanam udanam cha sama nakam
Vajra hasta ca me rakshet pranam kaliyana shobhana

38. Rase rupe gande cha shabe sparshe ca yogini
Sat twam rajas tamash cheva rakshen narayani sada

39. Ayu rakshatu varahi darmam rakshatu vyshnavi
Yasha kirtim cha lakshmin cha danam vidiyam cha chakrini

40. Gotram indrani me rakshet pashun me raksha chandike
Putran rakshen maha laksmir baryan rakshatu bhairavi

41. Patanam supata rakshen margam kshema kari tatha
Rajadware maha laksmir vijaya sarvata stita

42. Raksha hinan tu yat stanam varjitam kavachena tu
Tad sarvam raksha me devi jayanti papa nashini

43. Pada mekam naga che tu yadi che chubam atmana ha
Kavachena vruto nitiyam yatra yatreva ga chati

44. Tatra tatra ta labash cha vijaya sarva kami ka ha
Yam yam chinta yate kamam tam tam prap noti nish chitam

45. Parameshwari yama tu lam prapsiyate butale puman
Nirbayo jayate martiya san grameshwa para jita ha

46. Trelokiye tu bavet pujiya kavach chena vruta puman ne
Idam tu deviya kavacham deva nama pi durla bam

47. Ya patet prayato nitiyam trisandiyam shrada yan vita ha
Devi kala bave tasiya trelokiye shwa para jita ha

48. Jived varsa shatam shagram apamrutiyu vivar jita ha
Nashiyanti viyadaya sarve luta vispo taka daya ha

49. Stavaram janga mam cheva krutri mam chapi yadwisham
Abi charani sarvani mantra yan trani butale

50. Buchara kecharash chaiva jala jash cho padashika ha
Sahaja kulaja mala dakini shakini tata

51. Anta riksha chara gora dakiniyansh cha maha bala
Graha buta pisha chash cha yaksha gan darva rakshasa ha

52. Brama rakshasa vetala kush manda bera vadaya ha
Nashiyanti darshana tasiya kavache hrudi sam stite

53. Mano natir baved ragna tejo vrudi karam param
Yasha vardate sopi kirti mandita butale

54. Japet sapta shatim chandim krutwa tu kavacham pura
Yavad buman dalam date sashela vana kanananam

55. Tavat tistat ti mediniyam santati putra paotriki
Dehante paramam stanam yat surerapi durla bam

56. Prap noti purusho nitiyam maha maya prasadata
Labate parama rupam shivena saha modate

Om

Devi Kavacham Samaptham

Vishnu Suktam

Vishnornukam veeryani pravodham ya parthivani vimame rajaasi yo askabhaya duthara

Sadastham vichakramanas threthorukayo

Vishno raratamasi Vishno prushtamasi, Vishno sjnapthrastho , Vishno syurasi, Vishnor druvamasi ,Vaishnavamasi vishnave twa

Sahana navathu.Sahanou bunakthu. Saha veerya karavavahai

Tejaswinaa vadheedamasthu maa vidwishavahaii

Om shanthi, shanthi, shanthi

Links