Prarthana

Icon

Mantras, Slokas and Stotras

Vishnu Suktam

Vishnornukam veeryani pravodham ya parthivani vimame rajaasi yo askabhaya duthara

Sadastham vichakramanas threthorukayo

Vishno raratamasi Vishno prushtamasi, Vishno sjnapthrastho , Vishno syurasi, Vishnor druvamasi ,Vaishnavamasi vishnave twa

Sahana navathu.Sahanou bunakthu. Saha veerya karavavahai

Tejaswinaa vadheedamasthu maa vidwishavahaii

Om shanthi, shanthi, shanthi

Category: All Mantras & Stotras, Vishnu

Tagged: ,

One Response

  1. diya says:

    I need the vishnu strotam . lyrics are as follows :
    shri radhamohan shyam shoban angn katinpitambaram. jayati jay jay jayati jaya

Leave a Reply

*

Spam Protection by WP-SpamFree