Prarthana

Icon

Mantras, Slokas and Stotras

Runa Vimochana Narasimha Stotram

This is a prayer to Lord Narasimha to get rid of the debt of Karma that have to be eliminated.

Devatha karya sidhyartham, sabha sthambha samudbhavam
Sri nrusimham, mahaveeram, namami runa mukthaye. 1

Lakshmyalingitha vamangam, bhakthaanaam vara dayakam
Sri nrusimham, mahaveeram, namami runa mukthaye. 2

Aantramaladaram, sankha chakrabhayudha darinam
Sri nrusimham, mahaveeram, namami runa mukthaye. 3

Smaranath sarva papagnam, khadruja visha nasanam
Sri nrusimham, mahaveeram, namami runa mukthaye. 4

Simha nadena mahatath, digdanthi bhayanasanam,
Sri nrusimham, mahaveeram, namami runa mukthaye. 5

Prahlada varadam srresam, daithyeswara vidharanam
Sri nrusimham, mahaveeram, namami runa mukthaye. 6

Krooragrahaihi peedithanam bhakthanam abhaya pradham
Sri nrusimham, mahaveeram, namami runa mukthaye. 7

Veda vedantha yagneisha, brahma rudradhi vandhitham
Sri nrusimham, mahaveeram, namami runa mukthaye. 8

Ya idam padathe nithyam, runa mochana samhitam
Anruni jayathe sathyo, danam seegramavapnuyath. 9

Links