Prarthana

Icon

Mantras, Slokas and Stotras

Devi Kavacham

DEVI KAVACHAM
(Armour of the Goddess)

Om asiya shri chandi kavach asiya bram rishi hi anustup chanda ha chamunda devata angaya sokta mataro bijam dig banda devatas tatwam shri jagad amba prit yarte sapta shast patanga twena jape viniyoga ha
Om namash chandikaye

Markandeya uvacha:
1. Om Yad guhiyam para mam loke sarva raksha karam nrunam
Yan na kasiya chidakiya tam tan me bruhi pita maha

Bramo uvacha:
2. Asti guhiya ta mam vipra sarva buto pakara kam
Deviyastu kavacham punyam tach chrunushwa maha mune

3. Pratamam shela putrid cha dwiti yam brama charini
Triti yam chadra gan teti kushman deti chaturta kam

4. Pancha mam skandam ateti sastam katiya ya niti cha
Saptamam kala ratri ti maha gowriti chas ta mam

5. Navamam sidi datri nava durga prakirti ta
Uk tanye tani nam ani brama neva mahat mana

6. Agni nada hiya manas tu shatru madiye ga tora ne
Visame durga me cheva bayart ta sharanam gata

7. Na tesham jayate kim chida shubam rana sam kate
Napadam tasiya pashiyami shoka duka bayam na hi

8. Yestu baktiya smruta nunam tesham vrudi praja yate
Ye twam smaranti deveshi rakshase tan na sam shaya

9. Preta samsta tu chamunda varahi mahishasana
Aendri gaja sama ruda veshnavi garudasana

10. Maheshwari vrusha ruda komari shiki vaha na
Lakshmi padmasana devi padma hasta hari priya

11. Sweta rup dara devi ishwari vrusa vahana
Brami hamsa sama ruda sarva barana busita

12. It yeta matara sarva sarva yoga saman vita ha
Nana barana shobadiya nana ratno pasho bita ha

13. Drusiyante rata ma ruda deviya kroda sama kula ha
Shankam chakram gadam shaktim halam cha musa layudam

14. Keta kam toaram cheva parashum pasha meva cha
Kunta yudam trisulam cha sharn gama yudam ut ta mam

15. Detiyanam deha nashaya bakta nama baya ya cha
Dara yanti yayu danit tam devanam cha hitaya ve

16. Namaste astu maha roudre maha gora para krame
Maha bale mahot sahe maha baya vinashini

17. Trahi mam devi duspre kshiye shatru nam baya var dini
Prachiyam rakshati mam endri agne yam agni devata

18. Daksine evato vara hi neri tiyam kadga dari ni
Pratichiyam varu ni rakshed vaya viyam mruga vahi ni

19. Ude chiyam komari eshaniyam shula darini
Ur dwam bramani me rakshed adstad veshnavi tada

20. Evam dasha disho rakshe chamunda shava vahan
Jayame chagrata patu vijaya patu prush tata ha

21. A jita vama parshwe tu dakshine chapa raji ta
Shi kamu diyotini raksed uma murd ni viya vas tita

22. Mala dari lalate cha bruvo rakshed yashawini
Trinetra cha bruvor madiye yama ganta cha nasike

23. Shankini chakshu shor madiye shrotra yordwara vasi ni
Kapalo kalika rakshet kana mule tu shankari

24. Nasikayam suganda cha uta roshte cha charchika
Adare chamruta kala jivayam tu cha saraswati

25. Dantan rakshatu komari kanta deshe tu chandika
Gantikam chi traganta cha maha maya cha taluke

26. Kama ksi chibu kam rakshed vacham me sarva mangala
Grivayam badra kali cha prush tavam she danur dari

27. Nila griva bahi kante nalikam nalaku bari
Skandayo kadgini rakshed bahu me vajra darini

28. Hasta yor dandini rakshed ambika cha angulishu cha
Nakan chuleshwari rakshet kukso rakshet naleshwari

29. Stanu rakshen maha devi mana shoka vinashini
Hrudaye lalita devi shula darini

30. Nabo cha kamini rakshed guhiyam guhyeshwari tata
Putana cha medram cha gudam mahisha vahini

31. Katiyam bagagavati rakshed januni vindiya vasini
Jange maha bala rakhet sarva kama prada yini

32. Gulpayor narasimhi cha pada prushte tu tejasi
Padan angulishu shri rakshet pada dastala vasini

33. Nakan damstra kara li cha keshamsh che vor dwa keshini
Roma kupeshu koberi twacham vagishwari tata

34. Rakta maj javasa mam san yasti medamsi parvati
Andrani kala ratrish cha pitam cha mukuteshwari

35. Padma vati padma koshe kape chudamanis tatha
Jwala muki naka jwalam abediya sarva sandishu

36. Shukram bramani me rakshed chayam chatreshwari tatha
Aham karam mano budim rakshen me darma darini

37. Prana panao tata viyanam udanam cha sama nakam
Vajra hasta ca me rakshet pranam kaliyana shobhana

38. Rase rupe gande cha shabe sparshe ca yogini
Sat twam rajas tamash cheva rakshen narayani sada

39. Ayu rakshatu varahi darmam rakshatu vyshnavi
Yasha kirtim cha lakshmin cha danam vidiyam cha chakrini

40. Gotram indrani me rakshet pashun me raksha chandike
Putran rakshen maha laksmir baryan rakshatu bhairavi

41. Patanam supata rakshen margam kshema kari tatha
Rajadware maha laksmir vijaya sarvata stita

42. Raksha hinan tu yat stanam varjitam kavachena tu
Tad sarvam raksha me devi jayanti papa nashini

43. Pada mekam naga che tu yadi che chubam atmana ha
Kavachena vruto nitiyam yatra yatreva ga chati

44. Tatra tatra ta labash cha vijaya sarva kami ka ha
Yam yam chinta yate kamam tam tam prap noti nish chitam

45. Parameshwari yama tu lam prapsiyate butale puman
Nirbayo jayate martiya san grameshwa para jita ha

46. Trelokiye tu bavet pujiya kavach chena vruta puman ne
Idam tu deviya kavacham deva nama pi durla bam

47. Ya patet prayato nitiyam trisandiyam shrada yan vita ha
Devi kala bave tasiya trelokiye shwa para jita ha

48. Jived varsa shatam shagram apamrutiyu vivar jita ha
Nashiyanti viyadaya sarve luta vispo taka daya ha

49. Stavaram janga mam cheva krutri mam chapi yadwisham
Abi charani sarvani mantra yan trani butale

50. Buchara kecharash chaiva jala jash cho padashika ha
Sahaja kulaja mala dakini shakini tata

51. Anta riksha chara gora dakiniyansh cha maha bala
Graha buta pisha chash cha yaksha gan darva rakshasa ha

52. Brama rakshasa vetala kush manda bera vadaya ha
Nashiyanti darshana tasiya kavache hrudi sam stite

53. Mano natir baved ragna tejo vrudi karam param
Yasha vardate sopi kirti mandita butale

54. Japet sapta shatim chandim krutwa tu kavacham pura
Yavad buman dalam date sashela vana kanananam

55. Tavat tistat ti mediniyam santati putra paotriki
Dehante paramam stanam yat surerapi durla bam

56. Prap noti purusho nitiyam maha maya prasadata
Labate parama rupam shivena saha modate

Om

Devi Kavacham Samaptham

Links