Prarthana

Icon

Mantras, Slokas and Stotras

Vedic Prayer for World Peace

Swasti prajabhyah paripalayantam
Nyayena margena mahim mahisah
Gobrahmanebhyah subhamastu nityam
Lokasamasta sukhino bhavantu
Kale varsatu parjanyah prthivi sasyasalini
Deso yam ksobarahitah brahmanah santu nirbhayah
Om Shanti Shanti Shanti

Meaning:
May each and every person strive to achieve inner harmony – essential memory of the heart that safeguards human compassion.

May you remember the Profound Prayer of Peace resounded by the Rishis from timeless beginning for the noble benefit of all species.

May you inculcate the spirit of love, compassion, and nurturance for all live, and may your awareness for all live — humans, animals, trees, earth, space, air, water, fire, and, indeed, every speck of sand — grow in quantum leaps.

May you shift your consciousness to generate reverence for all life.

May you never participate in or contribute to the pain of another person or species.

May you encourage others to desist partaking in the killing and eating of the animals. As long as humans kill, there can be no peace.

May everyone be prosperous. May the peacemakers righteously rule the Earth. Let the animals and people of wisdom be protected at all times. May all be happy. May the rains come at the proper time. May the Earth produce grains. May the world be free from famine. May the people of contemplation have no cause for fear.

Source: MotherOM

Navagraha smaranam

Om Namah Sooryaya Chandraya
Mangalaya Budhaya Cha
Guru Shukra Shanibhyascha
Raahave Ketave Namaha

Translation
Salutations to the great Lords (Navagrahas or the nine planets). The nine planets, which are worshipped by the mankind are Aaditya or Surya (Sun), Soma or Chandra (Moon), Mangala (Mars), Budha (Mercury), Guru (Jupiter), Shukra (Venus), Shani (Saturn), Rahu and Ketu.

Sanskrit to English Word Meaning
Aaditya or Surya (Sun), cha – and ; Soma or Chandra (Moon), Mangala (Mars), Budha (Mercury), Guru (Jupiter), Shukra (Venus), Shani (Saturn), Namaha – salutations.

Nivedana Stotram

Twameva mata cha pita twameva
Twameva bandhushcha sakha twameva
Twameva vidya dravinam twameva
Twameva sarvam mama deva deva

Meaning
You alone are my mother and my father,
You alone are my friend and my beloved companion,
You alone are my knowledge and my wealth,
O Supreme Lord, you alone are everything for me.

Saraswati Stotram

Ya Kundendu Tushaara Haara Dhavalaa
Ya Shubhra Vastraavrita
Ya Veena Vara Danda Manditakara
Ya Shveta Padmaasana
Ya Brahma Achyutaha Shankara Prabrithibhih
Devai Sadaa Poojitha
Saa Maam Paatu Sarasvathi Bhagavati
Nishyesha Jyaadyaapaha

Meaning: Oh Goddess Sarasvathi, who is fair as a jasmine flower, the moon or a snow flake, who is dressed in white and whose hands are adorned by veena, who is seated in a white lotus, to whom Brahma, Vishnu and Maheshwara pray, please protect us.

MahaLakshmi Stotram

Lakshmi Ksheera Samudra Raaja Tanaya
Sree Ranga Dhaameshvari
Daasi Bhootha Samasata Deva Vanithaam
Lokaika Deepankuram
Sreeman Manda Kataaksha Labdha Vibhava
Brahmendra Gangaadharam
Tvaam Trailokya Kudumbineem
Sarasijam Vande Mukunda Priyaam

Meaning: Goddess Lakshmi, who is the daughter of the king of the ocean of milk, whose abode is Srirangam (with Lord Ranganatha), who is served by all the divine ladies in heaven, who is the guiding light for the world, who has obtained the sustained (continued, everlasting) glance (Grace) from Brahma, Indra and Shiva, whose abode is the three worlds (Bhu, Bhuva, Suvaha) – I offer my prostrations to Thee, the beloved of Lord Krishna (Mukunda).

Navagraha Stotram

Lord Surya (Sun)
Japaa Kusumasankasham Kasyapeyam Maha Dhyuthim
Tamognam Sarvapaapghnam Pranatosmi Divakaram

Lord Chandra (Moon)
Dadhi Shankha tushaa-raabham Khseero Darnava Sambhavam
Namaami Shashinam Somam Shambhor Mukuta Bhooshanam

Lord Kuja (Mars)
Dharanee garbha sambhootam, Vidyut Kaanti Sama-prabham
Kumaram Shakti Hastam, Tham Mangalaam Pranamamyamaham

Lord Budha (Mercury)
Priyangukalika Shyaamam, RoopenaaPratimam Budham
Soumyam Soumya Guno Petham Tam Budham Pranamamyamham

Lord Guru (Jupiter)
Deva-naam cha Rishi Naam cha Gurum kaanchana sannibham,
Buddhi Bhootam Trilokesham Tam Namaami Brihaspatim

Lord Shukra (Venus)
HimaKundha Mrina-laabham Daitya-naam Paramam Gurum
Sarva Shastra Pravaktaaram Bhargavam Pranamaamyamham

Lord Sani (Saturn)
Neelanjanasamaabhasam Ravi Putram Yamaagrajam
Chaaya Marthanda Sambhootam Tam Namaami Shanaiswaram

Lord Rahu
Ardha Kaayam Mahaa Veeryam Chandra- Aditya Vimardanam
Simhika Garbha Sambhootam Tam Rahum Pranamaamyaham

Lord Ketu
Palaasha Pushpa Sankaasham Tarakaa Graha Mastakam
Roudram Roudraa-tmakam Ghoram Tam Ketum Pranamaamya-ham

Hanuman Chalisa

Sri Guru charana saroja raj,
Nija mana mukura sudhar,
Varanau Raghuvara vimala yasa,
Jo dayaka phala char.

Budhi heena thanu jaani ke,
Sumeerou pavana kumar,
Bala budhi vidhya dehu moheem,
Harau klesa vikar.

Jaya Hanuman gnan guna sagara,
Jaya kapeesa thihu loka ujagara.

Rama dhootha, athulitha bala dhama,
Anjani puthra pavana sutha nama,

Maha veera vikrama bhaja rangi,
Kumathi nivara sumathi ke sangi.

Kaanchan varna viraja suvesha,
Kannan kundala kunchitha kesa.

Hatha bajra aur thwajaa virajai,
Kanthe munja janehu sajai.

Shankara suvana, kesari nandana,
Theja prathapa maha jaga vandana.

Vidhyavan, gunee athi chathura,
Ram kaaja karibe ko aathura.

Prabhu charitha sunibhe ko rasiya,
Rama Lakshmana Sita mana basiya.

Sookshma roopa dhari siya him dikhava,
Vikata roopa dhari Lanka jarava.

Bheema roopa dhari asura samhare,
Ramachandra ke kaj sanvare,

Laaya sanjeevan lashana jiyaye,
Sri Raghuveera harashi ura laye,

Raghupathi keeni bahuth badayi,
Thum mama priya hee Bharatha sama bhayi.

Sahasra vadana thumharo yasha gavaim,
Aaha kahavai Sri pathi kantha lagavai,

Sanakadhika brahmadhi muneesa,
Narada saradha sahitha aheesa,

Yama, Kubhera dikapala jahamthey,
Kavi kovidha kahi sakaim kahamthey,

Thum upakara sugreevaheem keenha,
Rama milaya rajapatha deenha,

Thumharo manthra Vibheeshana maana,
Lankeswara bhaye saba jaga jaana.

Yuga sahasra yojana para Bhanu,
Leelayo thahi madura bala janu.

Prabhu mudrika meli mukha maheem,
Jaladhi landhi gaye acharaja naaheem.

Durgama kaj jagat ke jethe,
Sugama anugraha thumhare dethe,

Rama dware thuma rakhawale,
Hotha na agyan bina paisare.

Sab sukha lihai thumhari sarana,
Thum rakshak kahu ko darna,

Aapana theja samarou aapai,
Theenom loka hankthe kaapain,

Bhootha pisacha nikata nahi aavai,
Mahabeera Jap naama sunavai.

Nasai rog harai sab peera,
Japatha niranthara hanumath beera.

Sankata se Hanuman chudavai,
Mana karma vachana dhyana jo lavai.

Sab par Ram thapasvi raja,
Tinake kaja sakala thum sanja.

Aur manoradha jo koi lavai,
Soye amitha jeevan phala Pavai.

Charahu yuga prathap thumhara,
Hai parasidha jagatha ujiyara.

Sadu santh ke thum rakware,
Asura nikanddana rama dhulare.

Ashta sidhi nava nidhi ke datha,
Aasa vara dheen Janaki matha.

Ram rasayana thumhare pasa,
Sada rahow Raghupathi ke dasa,

Thumhare bhajan ram ko pavai,
Janma janma ke dukha bisaravai,

Antha kala Raghupati pura jayee,
Jahan janma Haribaktha kahayee,

Aur devatha chitha na darayee,
Hanumath seyi sarva sukha karayee.

Sankata harai, mitai sab peera,
Jo sumirai Hanumath bala beera.

Jai jai jai Hanuman gosai
Krupa karahu Gurudeva kee nayi.

Yah satha baar pata kara joyi,
Chootahi bandhi, maha sukha hoi.

Jo yah pade Hanuman chaleesa,
Hoi sidhi sake goureesa.

Thulasidasa sada Hari Chera,
Keejai nada hrudaya maha dera.

Kanakadhara Stotram

Adi Sankaracharya’s Kanakadhara Stotram – 21 mellifluous hymns on Goddess Lakshmi to alleviate suffering & grant boons.

Stotra

Angam hare pulaka bhooshanamasrayanthi,
Bhringanga neva mukulabharanam thamalam,
Angikrithakhila vibhuthirapanga leela,
Mangalyadasthu mama mangala devathaya.

Mugdha muhurvidhadhadathi vadhane Murare,
Premathrapapranihithani gathagathani,
Mala dhrishotmadhukareeva maheth pale ya,
Sa ne sriyam dhisathu sagarasambhavaya.

Ameelithaksha madhigamya mudha Mukundam
Anandakandamanimeshamananga thanthram,
Akekara stiththa kaninika pashma nethram,
Bhoothyai bhavenmama bhjangasayananganaya.

Bahwanthare madhujitha srithakausthube ya,
Haravaleeva nari neela mayi vibhathi,
Kamapradha bhagavatho api kadaksha mala,
Kalyanamavahathu me kamalalayaya

Kalambudhaalithorasi kaida bhare,
Dharaadhare sphurathi yaa thadinganeva,
Mathu samastha jagatham mahaneeya murthy,
Badrani me dhisathu bhargava nandanaya

Praptham padam pradhamatha khalu yat prabhavath,
Mangalyabhaji madhu madhini manamathena,
Mayyapadetha mathara meekshanardham,
Manthalasam cha makaralaya kanyakaya.

Viswamarendra padhavee bramadhana dhaksham,
Ananda hethu radhikam madhu vishwoapi,
Eshanna sheedhathu mayi kshanameekshanartham,
Indhivarodhara sahodharamidhiraya

Ishta visishtamathayopi yaya dhayardhra,
Dhrishtya thravishta papadam sulabham labhanthe,
Hrishtim prahrushta kamlodhara deepthirishtam,
Pushtim krishishta mama pushkravishtaraya.

Dhadyaddhayanupavanopi dravinambhudaraam,
Asminna kinchina vihanga sisou vishanne,
Dhushkaramagarmmapaneeya chiraya dhooram,
Narayana pranayinee nayanambhuvaha.

Gheerdhevathethi garuda dwaja sundarithi,
Sakambhareethi sasi shekara vallebhethi,
Srishti sthithi pralaya kelishu samsthitha ya,
Thasyai namas thribhvanai ka guros tharunyai.

Sruthyai namosthu shubha karma phala prasoothyai,
Rathyai namosthu ramaneeya gunarnavayai,
Shakthyai namosthu satha pathra nikethanayai,
Pushtayi namosthu purushotthama vallabhayai.

Namosthu naleekha nibhananai,
Namosthu dhugdhogdhadhi janma bhoomayai,
Namosthu somamrutha sodharayai,
Namosthu narayana vallabhayai.

Namosthu hemambhuja peetikayai,
Namosthu bhoo mandala nayikayai,
Namosthu devathi dhaya prayai,
Namosthu Sarngayudha vallabhayai.

Namosthu devyai bhrugu nandanayai,
Namosthu vishnorurasi sthithayai,
Namosthu lakshmyai kamalalayai,
Namosthu dhamodhra vallabhayai.

Namosthu Kanthyai kamalekshanayai,
Namosthu bhoothyai bhuvanaprasoothyai,
Namosthu devadhibhir archithayai,
Namosthu nandhathmaja vallabhayai.

Sampath karaani sakalendriya nandanani,
Samrajya dhana vibhavani saroruhakshi,
Twad vandanani dhuritha haranodhythani,
Mamev matharanisam kalayanthu manye.

Yath Kadaksha samupasana vidhi,
Sevakasya sakalartha sapadha,
Santhanodhi vachananga manasai,
Twaam murari hridayeswareem bhaje

Sarasija nilaye saroja hasthe,
Dhavalathamamsuka gandha maya shobhe,
Bhagavathi hari vallabhe manogne,
Tribhuvana bhoothikari praseeda mahye

Dhiggasthibhi kanaka kumbha mukha vasrushta,
Sarvahini vimala charu jalaapluthangim,
Prathar namami jagathaam janani masesha,
Lokadhinatha grahini mamrithabhi puthreem.

Kamale Kamalaksha vallabhe twam,
Karuna poora tharingithaira pangai,
Avalokaya mamakinchananam,
Prathamam pathamakrithrimam dhyaya

Sthuvanthi ye sthuthibhirameeranwaham,
Thrayeemayim thribhuvanamatharam ramam,
Gunadhika guruthara bhagya bhagina,
Bhavanthi the bhuvi budha bhavithasayo.

Links