Prarthana

Icon

Mantras, Slokas and Stotras

Narayana Kavacham

“Pitambaram Karavirajithashankh chakra
kaumodhaki saraseejam karunaasamudram
radhaasahaaya mathi sundara mandahaasam
vathaalasheyamaneesham hridi bhaavayaami”

Shree guruvayoorappa sharanam
Shree guruvayoorappa sharanam

Sachidaananda rupaaya
Vishvothpathyaadi hethave |
Taapathraya Vinashaaya
Shrikrishnaaya vayam Numah ||

Raajovaacha

Yayaa guptah sahasrakshah
Savaahaan ripusainikaan |
Kridaniva Vinirjithya
Trilokyaa bubhuje shriyam ||

Bhagavamsthan namaakhaayi
Varma Naaraayanaathmakam |
Yathaa tataayinah shatruna
Yena gupto jayanmridhe ||

Shri Shuka uvacha

Vritah purohitasvashtroh
Mahendraayaanu prichhte |
Naaraayanaakhyam varmah
Tadhihaikamanah shrinuu ||

Vishwaroopa Uvacha

Dhauta gripaanirachanya
Sapavithra udanmukhah |
Kritasvanga karnyasoh
Mantraabyaam vagyatah shuchih ||

Naaraayanamayam varma sanhyed bhaya aagate |
Paadayor jaanu noorvohoh udare hridyathorasi ||

Mukhe shirasyaanupoorvyad
Omkaaraadeeni vinyaset |
Om namo naaaraayanaayeti
Viparyaya mathapi vaa ||

Karanyaasam tatah kuryaad dvaadashakshara vidyayaa |
Pranavaadi yakaaraantam angulyagushtaparvasu ||

Nyasedridaya omkaaram
Vikaaramanu murdani|
Shakaaram tu bhruvormadhye
Nakaaram shikhyaa dishet ||

Vekaaram netrayoryujyat nakaaram sarvasandhishu|
Makaaramastra mudhishya mantramurthirbhaveth budhah||

Savisargam phadantham tata sarvadikshu vinirdishet |
Om vishnave nama ithi ||

Aatmaanam paramam dhyayed
Dhyeyam shatshaktibhiryutham |
Vidhyaa tejas tapomurtim
Imam mantra mudaaharet ||

Om harir vidadyanmama sarvarakshaam
Nyastaangri padma patagendruprishte |
Daraaricharmaa sigadeshuchaapa paashaan
Dadhanoshtaguno shta bahuh ||

Jaleshu maam rakshatu matsyamurtih
Yaadoganebhyoh varunasya paashaat |
Sthaleshu maayaavatuvaamano vyat
Trivikramah khevatu vishvarupah ||

Durgeshvata vyaajimukhadishu prabhuh
Paayaanrisimho surayuthapaarih |
Vimuchyato yasya mahaatta haasam
Disho vine durnyapathamscha grabaah ||

Rakshatvasau madhvani yagnyakalpah
Svadamshtra yonitadharo varaah
Raamo drikooteshvatha vipravaase
Salakshmano vyad bharatagrajo smaana ||

Maamugra dharmaadakhilaat pramaadat
Naarayanah paatu narscha haasaaat |
Datastva yogaa datha yoganathah
Paayaad guneshah kapilah karmabandhat ||

Sanatkumaaro vatu kaamadevat
Hayashirshaa maam pathi devahelanaat |
Devarshi varyah purusharcha nantaraat
Koormo harirmaam nirayadasheshaat ||

Dhanvantarir bhagavan paatvapathyaad
Dvandvad bhayad rishabho nirjitatmaa |
Yagyascha lokaa davata jjanaantaad
Balo ganaat krodhavashaadaheendrah ||

Dvaipaayano bhagavaan aprabodhaat
Budasthu paakhanda ganaat pramaadaat |
Kalkih kaleh kalamatat prapaatu
Dharmaavanaayo rukritaavataarah||

Maam keshavo gadayaa praataravyaad
Govinda aasanga vamaattavenuh |
Naaraayanah praana udaattashaktih
Madyamdine vishnu rarindrapaanih ||

Devo paraanhe madhuhogradhanva
Saayam tridhamaavatu maadhavo maam |
Doshe hrishikesha utaardha raatre
Nisheetha eko vatu padmanaabhah ||

Shrivatsadhaamaa pararaathr irshah
Pratyusha irsho sidharo janaardanah |
Daamodaro vyadanusandyam prabhaate
Vishveshvaro bhagavan kaalamutih ||

Chakram yugaantanala tigmanemi
Bhramat samantaad bhagavatprayuktam |
Dan dagdi dandagdya risainyamaashu
Kaksham yatha vaatasakho hutashah ||

Gade shanisparshana visfulinge
Nishpindi nishpindya jitapriyaasi |
Kushmaanda vainaayaka yaksha raksho
Bhootagrahaamschurna ya churnayaareen ||

Tvam yaatudhaana pramatha pretamathru
Pishaacha vipragraha goradrishteen |
Darendra vidraavaya krishnapurithah
Bheemasvanor rerhridayaani kampayan ||

Tvam tigmadhaaraa sivaraarisainyam eesha
Prayukto mama chindhi chindhi |
Chakshunshi charma chandra chhadaya
Dvishaamagonaam hara paapa chakshushaam ||

Yanno bhayam grahebhyo bhootah
Ketubhyo nribhya eva cha |
Sarisripebhyoh damshtribhyah
Bhootebhyom hobhya eva va ||

Sarvaanyataani bhagavan
Naamarupastra keertanaat |
Prayaantu samkshayam sadhyah
Yenah shreyah pratipakah ||

Garudo bhagavaan stotra
Stobhachhandomayah prabhuh |
Rakshatva sheshakri chhebyah
Vishvaksenah svanaamabhih ||

Sarvaapadabhyoh harernaama
Rupa yaa naa yudhaani nah
Budheendhri yamanah praanaan
Paantu parshada bhushanaah ||

Yathaa hee bhagavaaneva
Vastutah sadasachha yata |
Satyenaane na nah sarve
Yaantu naashamupadravaah ||

Yathai katmyanu bhaavaanaam
Vikalparahitaah svayam |
Bhooshanaa yuda lingaakhyaa
Dhatte shaktih svamaayayaa ||

Tenaiiva satyamaanena
Sarvagyno bhagavaan harih |
Paatu sarvaii svaroopairnah
Sadaa sarvatra sarvagah ||

Vidikshu dikshoor dvamadhah samantaat
Antar bahir bhagavaan naarasimah |
Prahaa payam llokabhayam svanena
Svatejasa grasta samastatejah ||

Maghavann edha maakhyaatam
Varma naaraayanaatmakam |
Vijeshyas yajjasa yena
Damshito surayutha paana ||

Etad dhaarayamaa nastu
Yam yam pashyati chakshushaa |
Padaa vaa samsprishet sadyah
Sadhvasaat sa vimuchyate ||

Na kutaschid bhayam tasya
Vidyaam dhaarayato bhavet |
Raja dasyugra haadibhyah
Vyaagra dibyasch karhichit ||

Emaam vidyaam puraa kaschita
Kaushiko dharayann dvijah |
Yogadhaaranayaa svaagam
Jahau sa marudhanvani ||

Tasyopari vimaanena
Gandharva patirekadaa |
Yayau chitra rathah stribih ||
Vrito yatra dvijakshyah ||

Gaganaanya patat sadyah
Savimaano hrivaakshiraah |
Sa vaalakhilya vachanaad
Asthinyaadaaya vismitah ||
Praasya praachi sarasvatyaam
Snaatva dhaama svamanvagaat ||

Shri shuka uvacha

Ya idam shrunuyat kale
Yo dhaarayati chaadritah |
Tvam namasyanti bhutaani
Muchyate sarvato bhayaat ||

Etaam vidyaa madigatah
Vishva rupaa chatakratuh ||
Trailokya lakshmeem bubhuje
Vinirjitya mridesuraan ||

Na bhogya vastuni na naakaprishtam
Na siddhi laabham parameesha kaakshe |
Prasanna mandasmita sundaram te
Mukhaam bujam darshaya santatam me ||

Iti shrimad bhaagavata mahaa puraaneshashta skande
Naaraayana varma kathanam naama ashtamo dhyayah ||

Shubhamastu

Links