Prarthana

Icon

Mantras, Slokas and Stotras

Aanjaneya Vandanam

Aanjaneya Mathipada laadanam
Kaanchanadari Kamaneeya vigraham
Paarijaatha Taru moola vasinam
Paavayami Bhava maana nandanam
Manojavam Maarya tulya vekam
Jithendriyem Poorthimatham Varishtam
Vaadaatmajam Vaanarayutha mukham
Shri Rama Dhootham Shirasaatnamaami

Subramanya sloka

Shadananam kumkuma raktha varnam,
Mahaamadhim divya mayura vaahanam.

Rudrasya soonam, sura sainya natham,
Guham satha, sharanam aham prabadhyey.

Shanmukhamcha ganaadeesham shampancha
Parameshwaram, mama dukha vinaashaaya,
Sandhadam chintayaamyaham.

Shri Vishnu Stuthi

Shaantha kaaram Bhujagashayanam. Padmanaabham suresham
Vishwaadhaaram gaganasadrusham meghavarnam shubhangam
Lakshmi kaantham kamalanayanam yogibhidhyarnagamyam
Vandhe vishnum bhavabhayahram sarvalokayeeka Naatham

Krishna sloka

Krishnaaya Vaasudevaaya
Devakee Nandanaayacha
Nandagopa Kumaaraya
Govindaaya Namonamahaa

Shri Rama

Raamaaya Raamabhadraaya,
Raamachandraaya vedasey
Raghunaathaya naathaya
Seethaaya Pathayenamahaa

Shri Brahma

Gurubrahma Guruvishnu Gurudevo Maheswarah,
Guru saakshaat Param Brahma Tasmai shri guravey Namah.

The guru is none other than the creator, Lord Brahma; he verily is Lord Vishnu, the preserver, and the truly is Maheswara, the destroyer. He is the supreme Brahma himself. To such a guru I offer my salutations.

Ayyappa

Bhootha naatha sada nanda,
Sarva bhoota dayaabara.
Raksha raksha maha baho,
Shastrey thubhyam namo namaha.
Swamiye sharanam ayyappa !

Shanishwara mantra

Neelamjala Samaabhasam Raviputhram yamaagrajam
Chaaya Maarthanda Sambootham Namaami shanaiswaram

Suryaputtrao Dheergadehi Visalaaksha shivapriya
Mandachaara Prasannaatma Peeda harathu Mey shani
Konastha Pingalo Babhru krishnou Roudraanthako Yamaha
Sourihi shanaischro Mandha Pippalaadena samsthu thaha
Yethani dasa Naamaani Praathaha uthaya ya padethe
Shanaischara Kritha peeda Na Kaschitha Bhavishyathi

Devi Sloka

Sarva badha prashamanam
Trailokyasyakhileshvari
Evameva tvayakaryam
Asmad vairi vinashanam

Narasimhamurthy Mantra

Om ugram veeram mahavishnum
jvalantham sarvatoo mukham
nrusimham bheeshanam bhadram
mrutyur mrutyur namayaham

Links